Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μονάδων και των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παρόντα κανονισμό.

Ως μεταδιδακτορική νοείται η έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

– Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.

– Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.

– Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τε- χνογνωσίας.

Οι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής περιγράφονται στον σχετικό Κανονισμό:.

ΦΕΚ Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής