Απόδοση Integrated Master


Το Τμήμα έχει υπαχθεί (ΦΕΚ 5524/17-12-2020) στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) με βάση το οποίο η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΠΑΔΑ ΙNTEGRATED MASTERS