Πρόγραμμα Σπουδών (5ετές)

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι δέκα (10) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα εννέα (9) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακή εργασία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το δέκατο (10ο) εξάμηνο περιλαμβάνει επιπλέον την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με (απαλλάσσει από) ένα (1) μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό.

Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με έναν ακόμη φοιτητή. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό την καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Ροές Εξειδίκευσης (ΡΕ):

  • ΡΕ-1: Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • ΡΕ-2: Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
  • ΡΕ-3: Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ένας φοιτητής προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πενήντα πέντε (55) μαθήματα του ΠΣ εφόσον δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, και πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα του ΠΣ στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα τριάντα εννέα (39) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα του ΠΣ και επιπλέον:

(α) τα τέσσερα (4) Βασικά μαθήματα (ΒΡ) της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει,

(β) δώδεκα (12) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ΕΥ της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει, και το πολύ επτά (7) ΕΥ μαθήματα από τις άλλες δύο Ροές Εξειδίκευσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας ή προσφερόμενα μαθήματα άλλων ΠΣ, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, ή

έντεκα (11) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ΕΥ της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει, και το πολύ έξι (6) μαθήματα από τις άλλες δύο Ροές Εξειδίκευσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας ή προσφερόμενα μαθήματα άλλων ΠΣ, στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ).

Πιο αναλυτικά,

  • Καθένα από τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει έξι (6) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, εκτός του τετάρτου εξαμήνου, το οποίο περιλαμβάνει επτά (7) Υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Στο 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν Ροή Εξειδίκευσης και να παρακολουθήσουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), δύο (2) Βασικά μαθήματα της Ροής επιλογής τους (ΒΡ) και δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα.
  • Στο 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν δύο (2) Βασικά μαθήματα (ΒΡ) της Ροής επιλογής τους και τέσσερα (4) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα.
  • Στο 9ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν έξι (6) ΕΥ μαθήματα.
  • Στο 10ο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους εργασία.
  • Όσοι φοιτητές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, απαλλάσσονται της παρακολούθησης ενός (1) ΕΥ μαθήματος.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Πρόγραμμα Σπουδών και τα Περιγράμματα των Μαθημάτων από τους παρακάτω συνδέσμους: