Μαθήματα (5ετούς ΠΣ)

1ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Μαθηματική Ανάλυση I Υ 5 3 2 5
Γραμμική Άλγεβρα Υ 4 2 2 4
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Υ 5 3 2 5
Προγραμματισμός Υπολογιστών Υ 6 3 2 1 6
Διακριτά Μαθηματικά Υ 4 2 2 5
Φυσική Υ 4 2 2 5
Σύνολο 28 30

2ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Υ 4 2 2 5
Πιθανότητες και Στατιστική Υ 4 2 2 4
Μαθηματική ανάλυση ΙΙ Υ 4 2 2 5
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υ 6 3 2 1 6
Ψηφιακή Σχεδίαση Υ 4 2 1 1 5
Θεωρία Κυκλωμάτων Υ 6 3 2 1 5
Σύνολο 28 30

3ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Υ 4 2 2 5
Ηλεκτρονική Υ 5 3 1 1 5
Δομές Δεδομένων Υ 5 3 1 1 5
Δίκτυα Υπολογιστών Ι Υ 4 2 1 1 5
Λειτουργικά Συστήματα Ι Υ 4 2 1 1 5
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υ 5 2 2 1 5
Σύνολο 27 30

4ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Βάσεις Δεδομένων Ι Υ 4 3 1 5
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Υ 4 2 1 1 4
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Υ 4 2 1 1 4
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Υ 5 3 2 5
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Υ 4 3 1 5
Σήματα και Συστήματα Υ 4 2 1 1 5
Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων Υ 2 2 2
Σύνολο 27 30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Τεχνολογία Λογισμικού Υ 4 3 1 5
Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας Υ 4 3 1 5
Μεταγλωττιστές Υ 4 2 1 1 5
Μικροηλεκτρονική Υ 4 3 1 5
Κατανεμημένα Συστήματα Υ 4 2 1 1 5
Ψηφιακές Επικοινωνίες Υ 4 2 1 1 5
Σύνολο 24 30

7ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων Υ 4 2 2 5
Θεωρία Υπολογισμού Υ 4 3 1 5
Σύνολο 8 10

7ο Εξάμηνο

Τα ΒΡ της Ροής επιλογής

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ΒΡ 5 2 2 1 5
Ανάκτηση Πληροφορίας ΒΡ 4 3 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
Σύνολο 17 20

Ροή Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Μικροϋπολογιστές ΒΡ 4 2 1 1 5
Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστή ΒΡ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
Σύνολο 16 20

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Προηγμένες Δικτυακές  Τεχνολογίες ΒΡ 4 2 1 1 5
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών ΒΡ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
Σύνολο 16 20

8ο Εξάμηνο

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΒΡ 4 2 1 1 5
Γραφικά Υπολογιστών ΒΡ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4 5
Σύνολο 24 30

Τα 2 ΒΡ της ροής επιλογής, τουλάχιστον 1 ΕΥ της ροής επιλογής και το πολύ 1 άλλης ροής ή μάθημα ΓΠ

Ροή  Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων ΒΡ 4 2 1 1 5
Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΒΡ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4 5
Σύνολο 24 30

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών ΒΡ 4 3 1 5
Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες ΒΡ 4 2 1 1 5
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4 5
Σύνολο 24 30

9ο Εξάμηνο

Τουλάχιστον 2 ΕΥ της ροής επιλογής και το πολύ 4 μαθήματα άλλης ροής ή μαθήματα ΓΠ

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4 5
Σύνολο 24 30

Ροή Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4 5
Σύνολο 24 30

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
(Μάθημα Επιλογής 1) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 2) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 3) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 4) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 5) ΕΥ 4 5
(Μάθημα Επιλογής 6) ΕΥ 4 5
Σύνολο 24 30

10ο Εξάμηνο

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
Ώρες
Θ
Ώρες
ΑΠ/Φ
Ώρες
Ε
ECTS
Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική) Υ 30
Σύνολο Υ 30

     

Θ: ΘεωρίαΑΠ/Φ: Ασκήσεις Πράξης/ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΒΡ: Βασικό ΡοήςΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

Μαθήματα Ροών Εξειδίκευσης

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ροή Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ροή Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ροή Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ροή Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις Πράξης/ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θ: ΘεωρίαΑ/Φ: Ασκήσεις Πράξης/ ΦροντιστήριοΕ: ΕργαστήριοΥ: ΥποχρεωτικόΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό

Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
ECTS
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΕΥ 5
Ψηφιακή Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών ΕΥ 5
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Νανοτεχνολογία ΕΥ 5
Προχωρημένα Θέματα Ρομποτικής ΕΥ 5
Οπτική Μικροσκοπία και Ανάλυση Βιολογικών Εικόνων ΕΥ 5
Ηλεκτρονική Δημοσίευση ΕΥ 5

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μάθημα Είδος Εβδομ.
Ώρες
ECTS
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική ΕΥ 5
Ψηφιακές βιβλιοθήκες ΕΥ 5