Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών (New Generation Communication Networks and Distributed Applications Environments)»

ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών (New Generation Communication Networks and Distributed Applications Environments)

 

Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» και αγγλικό τίτλο “New Generation Communication Networks and Distributed Applications Environments” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 όπως ισχύει.

Αντικείμενο – σκοπός

Τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς και οι νέες υποδομές του 5G πρόκειται να επηρεάσουν και να μεταμορφώσουν τις λεγόμενες “κάθετες” αγορές (Β2Β verticals) όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα υποδομών, η αυτοκινητοβιομηχανία, η υγεία, η ασφάλεια κ.λπ., δημιουργώντας νέες δυνατότητες σε όρους παραγωγικότητας. Το 5G και ο κατανεμημένος υπολογισμός υπόσχονται σε διάφορους τομείς εφαρμογής (νοήμονα συστήματα μεταφοράς, έξυπνες πόλεις, ευφυής διαχείριση δικτύων υποδομών κ.λπ.) νέες δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI), το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things, IoT), η υπολογιστική νέφους (cloud computing) και η υπολογιστική άκρου (edge computing) προκειμένου να ξεπεράσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις και να δημιουργήσουν νέες έξυπνες υποδομές, εφαρμογές, υπηρεσίες και λειτουργίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς, τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογών και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών/υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών –Γλώσσα Διδασκαλίας

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.

Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων: Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό έργο του Π.Μ.Σ. ανατίθεται σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, καθώς και σε άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύουν.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects στο πλαίσιο των μαθημάτων. Επίσης, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για την προετοιμασία των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον τρίτο κύκλο σπουδών. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ το τρίτο αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., να ολοκληρώσουν επιτυχώς οκτώ (8) μαθήματα (τέσσερα σε κάθε εξάμηνο). Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον τρίτο κύκλο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν δύο (2) μαθήματα του προγράμματος σπουδών με ένα θέμα έρευνας (εκτός της Μ.Δ.Ε.) στο πλαίσιο του οποίου θα μελετούν και θα παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες ή/και θα συγγράφουν ένα άρθρο επισκόπησης ή/και ένα ερευνητικό άρθρο στο συγκεκριμένο θέμα.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) ή σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δεν υπολείπεται των τριάντα εννέα (39) διδακτικών ωρών. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών εκπονείται από τους φοιτητές η Μ.Δ.Ε.,  η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική εφόσον χρειαστεί. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

 

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

1

Ευφυή και Προγραμματιζόμενα Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπηρεσίες

8

2

Σύγχρονα Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές Υψηλής Απόδοσης

8

3

Κυβερνοασφάλεια στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

8

4

Διαδικτυακές Εφαρμογές και Υπηρεσίες

6

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

5

Υπολογιστική Νέφους και Άκρου στο Διαδίκτυο των Πάντων

8

6

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Νέας γενιάς και Κάθετες Εφαρμογές

8

7

Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων

8

8

Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

6

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Δ

Διπλωματική Εργασία

30

Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου, στο οποίο θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ανταποδοτικές και μη, ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.600€ και καταβάλλονται ως εξής: Α’ εξάμηνο 700€, Β’ εξάμηνο 500€, Γ’ εξάμηνο 400€. Εγγεγραμμένοι φοιτητές δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4957/2022 και της υπ’ αριθμ. 108990/Ζ1/8-9-2022 Υ.Α. (Β’ 4899/2022).

Επικοινωνία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 43
Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
Ιστοσελίδα: http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr
Email: msc-ngnda@uniwa.gr