Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική», (Master AIVC)

ΠΜΣ Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle)

 • Εισαγωγή

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών” (ISICG) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Limoges, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 12/27-07-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου, επανιδρύεται με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική“, με έναρξη φοίτησης τον Νοέμβριο του 2020. To πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Limoges. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο αναγράφονται και τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

 • Αντικείμενο & Σκοπός

  Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, και ειδικότερα η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η όραση υπολογιστών, τα πολυμέσα, οι επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και γεωδεδομένων, καθώς και τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής.
  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την γεωπληροφορική, την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα το κοινά πεδία έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς της πληροφορικής και της τοπογραφίας.
  Οι ως άνω επιστημονικοί τομείς εφαρμόζονται συνδυαστικά στην τεχνολογία δημιουργίας περιεχομένου και της ευφυούς διαχείρισής του, στα νέα μέσα (new media), στις 3Δ εφαρμογές σε κινητές συσκευές, στην 3Δ διαδραστική τηλεόραση, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων και εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, σε εφαρμογές πολυτροπικής και φυσικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου/υπολογιστή, στην ανάπτυξη λογισμικού ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών (video and mobile gaming) και σε εφαρμογές γεωεπισκόπησης και βιοϊατρικής.
  Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
  (α) Να εκπαιδεύσει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σε δυναμικά εξελισσόμενους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής στην Ελλάδα και παγκοσμίως, με προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών με σημαντικό κύκλο εργασιών.
  (β) Να διαμορφώσει νέους ερευνητές / υποψήφιους διδάκτορες που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία στους πολλά υποσχόμενους επιστημονικά και τεχνολογικούς τομείς του μεταπτυχιακού.
  (γ) Να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς ικανούς να συμβάλουν στην καθετοποίηση των σημαντικών αυτών τομέων γνώσεων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως στελεχών παραγωγής.
  (δ) Να δώσει δυνατότητες επαφής των μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. με ένα δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο και με το γαλλικό και ευρωπαϊκό επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακό περιβάλλον με στόχο την αξιοποίηση διαφορετικών εμπειριών. Να ενισχύσει την διεθνή διάσταση των σπουδών στο ΠΑ.Δ.Α.
  (ε) Να συμβάλει στην διατήρηση της πορείας διεύρυνσης των ερευνητικών δυνατοτήτων του ΠΑ.Δ.Α. ενισχύοντας την ερευνητική συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε τομείς αιχμής. Να ενισχύσει τις Διεθνείς Διιδρυματικές Διδακτορικές Σπουδές με την συνδιοργάνωση-συνεπίβλεψη διατριβών διπλής σφραγίδας συνεχίζοντας την μέχρι τώρα παράδοση του Τμήματος με το εν λόγω γαλλικό Πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τομέα.

 • Χρονική διάρκεια

  Η τυπική χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για την απονομή του Δiιπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, και αντιστοιχεί συνολικά σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η γαλλική. Η δεύτερη γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική, η οποία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έλλειψης γλωσσικής ομοιογένειας. Η γλώσσα της διπλωματικής καθορίζεται κατά περίπτωση.

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Κάθε φοιτητής στο τυπικό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης παρακολουθεί μαθήματα για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Οι όροι που διέπουν τυχόν αποκλίσεις ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
   Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διενεργεί πρακτική άσκηση σε επιχείρηση ή έρευνα σε ερευνητικό εργαστήριο, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η πρακτική άσκηση ή η έρευνα διενεργούνται για μία διάρκεια κατ΄ελάχιστον 5 μηνών στη Γαλλία, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, σε μία βιομηχανία ή σε ένα από τα εργαστήρια υποδοχής του Master.
   Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 10 μαθήματα, είτε επιλέγοντας μία εξειδικευμένη κατεύθυνση είτε χωρίς κατεύθυνση, με τουλάχιστον 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (που αντιστοιχούν σε 30 ECTS) για κάθε κατεύθυνση και σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης του καταλόγου μαθημάτων. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας.

   Κατευθύνσεις:

   • Χωρίς εξιδεικευμένη κατεύθυνση – ΧΕΚ
   • Σύνθεση Ανάλυση Εικόνας – ΣΑΕ
   • Επιστήμη Δεδομένων – ΕΔ
   • Γεωπληροφορική – ΓΕΩ

   Βασικά Μαθήματα:

   • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (Κορμού)
   • Εξόρυξη Δεδομένων (Κορμού)
   • Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών (Κορμού)
   • Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (Κορμού)
   • Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων (ΕΔ)
   • Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΓΕΩ)
   • Βαθιά Μάθηση (Κορμού)
   • Νομικά και Ηθικά Ζητήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Γενικής Παιδείας)
   • Συστήματα Αποφάσεων, Διαχείριση Διεργασιών και Επιχειρηματική Ανάλυση (Γενικής Παιδείας
   • Προηγμένα Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση και Απόδοση Εικόνας (ΣΑΕ)
   • Όραση Υπολογιστών (ΣΑΕ)
   • Μοντελοποίηση και Κίνηση (ΣΑΕ)
   • Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (ΕΔ)
   • Ασαφή Συστήματα και Εξελικτική Υπολογιστική (ΕΔ)
   • Χωρική Ανάλυση (ΓΕΩ)
   • Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία (ΓΕΩ)
  • Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο περιλαμβάνουν τα βασικά μαθήματα (ανά κατεύθυνση) και συμπληρώνονται είτε από άλλα βασικά μαθήματα, είτε από τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής (ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής ή σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό ελέγχου γνώσεων).

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  • Υποδομή & Διδακτικό Προσωπικό

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
   Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου της Limoges, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στα πλαίσια των προϋποθέσεων του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 σε ό,τι αφορά την προέλευση των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

  • Διδακτορική διατριβή

   Μετά την ολοκλήρωση του Master υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο της Limoges.

  • Κόστος

   Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης που αντιστοιχούν στην τυπική χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος ανέρχονται στα 2.900 € ανά φοιτητή. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής: Α’ εξάμηνο: 1000 €, Β’ εξάμηνο: 1000 €, Γ’ εξάμηνο: 900 €.

  • Επικοινωνία:

   Ιστοσελίδα: http://msc-aivc.uniwa.gr/
   Email ΠΜΣ: Επικοινωνήστε μαζί μας


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975