Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)»

ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)

2/7/2024
ΕΠΕΙΓΟΝ
OΛΟΙ οι υποψήφιοι έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με μία συγκεκριμένη ώρα για τη συνέντευξη.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει λάβει σχετικό μήνυμα παρακαλώ να ενημερώσει αμέσως
ANAKOINΩΣΗ
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σποδών θα βρείτε στο δικτυακό τόπο
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όσοι τυχόν έχουν υποβάλει αίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου να στείλουν σχετικό μήνυμα, καθώς διαπιστώθηκε ότι μερικά μηνύματα σας είχαν αποθηκευθεί στο spam folder.
Ευχαριστώ για την κατανόηση
Aναμένω
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕTOYΣ 2024-2025
Έναρξη υποβολής Aιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Ετος 2023-24: 25/5/2024
Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:  30/06/2024
Έναρξη μαθημάτων 30/09/2024

Διαλέξεις: Kάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 17.00 – 22.00

Παρακαλώ να αποστείλετε τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyannakopoulos@yahoo.co.ukΑπαραίτητα έγγραφα: Πλήρες Βιογραφικό, Συμπληρωμένη Αίτηση, Αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας (Αγγλική)

Αίτηση
Προκήρυξη

Application

English Version 2024

Φ.Ε.Κ.

 • Απευθύνεται

  Σε πτυχιούχους των ΑΕΙ με έμφαση στους πτυχιούχους τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ή και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ή πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που εργάζονται στον χώρο της Κυβερνοασφάλειας, χωρίς να αποκλείει και συναφείς ειδικότητες, με σκοπό να δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να λειτουργήσουν για την κάλυψη αναγκών της αγοράς, με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην συνολική προστασία του Υλικού και του Λογισμικού από κακόβουλες επιθέσεις.

 • Σκοπός

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους ΑΕΙ καθώς και στρατιωτικών σχολών, κατά κύριο λόγο ειδικοτήτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν  γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο της Κυβερνοασφάλειας και να διαμορφώσει επιστήμονες που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς, υπουργεία και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και θα συμβάλουν στην πλήρη προστασία της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων από τις Κυβερνοεπιθέσεις.

 • Eνδεικτικές δεξιότητες

  • Εντοπισμός απειλών
  • Ανίχνευση τυχόν σφάλματων στις θύρες εισόδου του πληροφοριακού συστήματος
  • Προστασία του δικτύου
  • Λήψη αποφάσεων, που συμβάλλουν στην καλή διαχείριση και ασφάλεια δικτύων και συστημάτων.

  • Ανάπτυξη σχεδίου κατάρτισης για δραστηριότητες που εμπλέκονται στην ασφάλεια υπολογιστών.

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων

  • Ασφαλής κωδικοποίηση της πληροφορίας.

  • Διαχείριση προγραμμάτων ασφάλειας των βάσεων δεδομένων και του διαδικτύου των πραγμάτων

 • Χρονική διάρκεια

  H διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) Ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατ’ ελάχιστον.

 • Πρόγραμμα σπουδών

  Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (Dissertation), που αντιστοιχούν σε  ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS.

 • Πίνακας Μαθημάτων του Προγράμματος

  Εξάμηνο Α’:

  Μάθημα

  ECTS

  Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Applied Cryptography) 8
  Κανόνες και Πρωτόκολλα Κυβερνοασφάλειας Cybersecurity protocols and standards 7
  Ασφάλεια Πληροφοριακών ΣυστημάτωνInformation Systems Security 8
  Ασφάλεια Πληροφορίας και Tεχνολογίες Αλυσίδας ΣυστοιχιώνInformation Security and Blockchain Technologies

  7

  Εξάμηνο Β’:

  Μάθημα

  ECTS

  Network security (Ασφάλεια Δικτύων)

  7

  Digital Forensics (Ψηφιακή Εγκληματολογία)

  8

  Hardware Security (Ασφάλεια Υλικού)

  8

  Software and Database Security

  (Ασφάλεια Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων )

  7

  Εξάμηνο Γ’:

  Μάθημα

  ECTS

  Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

  30

 • Τίτλος Σπουδών

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Διπλό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΜΣ) στην «Κυβερνοασφάλεια» σε όλους τους φοιτητές είτε εκπονήσουν τμήμα των σπουδών τους στην αλλοδαπή, σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, είτε εκπονήσουν το σύνολο των σπουδών τους στην Ελλάδα.

 • Αριθμός εισακτέων

  Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε είκοσι πέντε (25).

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Μπορούν επίσης να προσκληθούν να διδάξουν ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες ή επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., οι ανώτατοι αξιωματικοί με εμπειρία στον χώρο της Κυβερνοασφάλειας, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Τέλος μπορούν να διδάξουν τα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων από τις χώρες εταίρους.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Τα μαθήματα διεξάγονται, κατ’ αρχήν, στην ελληνική γλώσσα. Καθώς αποτελεί τμήμα εγκεκριμένου διπλού διπλώματος με χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης σε περίπτωση που εγγραφεί αλλοδαπός φοιτητής, η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Αγγλική.

  Οι προσκεκλημένοι από το εξωτερικό καθηγητές, διδάσκουν στην αγγλική γλώσσα.

  Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική ή Αγγλική γλώσσα για τους Έλληνες φοιτητές, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

  Για τους αλλοδαπούς που εκπονούν την πτυχιακή σε άλλη χώρα πλην της οικείας, η γλώσσα είναι η Αγγλική.

 • Κόστος

  Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2900 € καταβλητέα σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου ως ακολούθως:

  • Α’ εξάμηνο: 1000 €

  • Β’ εξάμηνο: 1000 €

  • Γ’ εξάμηνο: 900 €

  Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

  Το συνολικό ποσό μπορεί να καταβληθεί εξ ολοκλήρου ή σε δόσεις μέχρι το τέλος του εκάστου εξαμήνου.

  • Επικοινωνία:

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
   Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
   Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 43 Αιγάλεω, Αττική
   Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

   • Γραμματεία:      2105385382
   • Μεταπτυχιακά:  2105385117
   • Κινητό:              6937246289