Ανακοινώσεις

Ανάκληση της με αριθμ. 7/13-02-2024 (θ. 7.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών ως προς την ανάθεση της θέσης με α/α 11 στον υποψήφιο με αρ. πρωτ. 9/26-01-2024 αίτησης και αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών