ΞΠΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων” – Διδάσκοντες

Το διδακτικό έργο του ΞΠΣ δύναται να ανατεθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ ή άλλου Α.Ε.Ι., με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους.
2. ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ ή άλλου Α.Ε.Ι.
3. διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112)
4. ακαδημαϊκούς υπότροφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
5. επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011
6. ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα
7. νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΞΠΣ
8. διδακτικό και τεχνικό προσωπικό που θα προσληφθεί επί θητεία μέσω του ΕΛΚΕ από τους πόρους του προγράμματος, με κριτήρια που θα θέσει η Επιτροπή και που θα συνδράμει τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην εκπαίδευση των φοιτητών και τη λειτουργία του ΞΠΣ.

Η ανάθεση του διδακτικού έργου του ΞΠΣ πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΞΠΣ.