Η διαδικασία κρίσης για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 66 του Ν.4610 – ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019).